Past Presidents
2002 - 2008
DR G Arjundas
PRESIDENT

2008 - 2009
PROF P. M. Dalal
2009 - 2010
DR Subhash Kaul
2010 - 2011
DR Shirish Madhav Hastak
2011 - 2012
DR Man Mohan Mehndiratta
2012 - 2013
DR M. R. Sivakumar
2013 - 2014
DR M. V. Padma Srivastava
2014 - 2015
DR Nagaraja. D
2015 - 2016
DR Dheeraj Khurana
2016 - 2017
DR Ashok Uppal
2017 - 2018
DR Deepak Arjundas
2018 - 2019
DR P. N. Sylaja
2019 - 2020
DR Vinit Suri
2020 - 2021
DR Rohit Bhatia
2021 - 2022
DR Jeyaraj Durai Pandian
2022 - 2023
DR V G Pradeep Kumar
2023-2024
DR Anand Alurkar